Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 5
  • 7
  • 9

Kostnader ved oppstart av Aksjeselskap

 

Er du i ferd med å starte aksjeselskap? Kanskje du har en drøm om å starte en bedrift, men er usikker på hvor mye det koster eller hvordan du skal gå frem for å få det hele til å fungere? Hvis du er interessert i å ha sosiale rettigheter på lik linje med en normal arbeidstaker og samtidig ønsker at utenforstående skal ha anledning til å investere i selskapet ditt, kan et aksjeselskap være en hensiktsmessig organisasjonsform. 
I dagens Norge er 45% av alle foretak aksjeselskap, og det finnes mange gode grunner til å starte et. Blant annet innebærer det relativt mye fleksibilitet sammenlignet med andre foretaksformer, og omsetteligheten av aksjene generelt gjør at denne selskapsformen er særdeles gunstig dersom du planlegger en oppstart med flere eiere. I tillegg vil man enklere kunne få investorer til å investere penger i selskapet.

 

Som eier av et aksjeselskap kan du nyte godt av å ha begrenset personlig ansvar samtidig som du har gode sosiale rettigheter. Fordeler som full utbetaling av sykepenger, gode pensjonsordninger og dagpenger er goder du kan nyte godt av da du ved enkle grep kan være registrert som ansatt i eget selskap. Dette er eksempler på goder du ikke har tilgang til når du er innehaver av et enkeltmannsforetak.

Fordelene ved å starte opp eget aksjeselskap er mange, men det er på ingen måte gratis. For å gi et klarere innblikk i hvor mye kapital du må ha oppspart i forkant av registrering og etablering vil de viktigste tingene bli presentert nedenfor.

 

Registreringsavgift

For å starte opp et aksjeselskap må det først registreres i Foretaksregisteret, og her er det snakk om et engangsgebyr på kr 5570,-. Når selskapet registreres stilles det krav til at dokumenter som viser erklæring av aksjeinnskuddet legges ved. I tillegg skal stiftelsesvedlegg med vedtekter sender inn. Dersom det også er snakk om tingsinnskudd der andre eiendeler enn penger legges ved, skal dette sendes inn sammen med en redegjørelse som er signert av de som har stiftet selskapet. Dette skal igjen være bekreftet av en revisor.

 

Aksjekapital

 

Etter at aksjeloven ble innført av Nærings- og fiskeridepartementet i 1997 er det påkrevd at alle som oppretter et aksjeselskap må ha en oppspart aksjekapital på minimum kr 30 000,-. Dersom aksjeselskapet ønsker å ta opp et lån, noe som i stor grad skjer, må eiere av selskapet ta høyde for å stille ytterligere sikkerhet. Med andre ord er det fordelaktig å ha penger utover den minimale aksjekapitalen slik at flere av aksjeselskapets kostnader kan dekkes ved behov. Dette kjennetegnes som fri egenkapital.

 

I og med at et aksjeselskap anses for å være en egen juridisk person, er de som eier et aksjeselskap kun personlig ansvarlige for den innbetalte aksjekapitalen.

 

Arbeidsgiveravgift

Dersom du har ansatte som arbeider i ditt foretak må det betales en arbeidsgiveravgift. Dette er en avgift arbeidsgivere må betale sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Grunnlaget for beregningen tar utgangspunkt i brutto lønn. Satsen avhenger av hvor i landet aksjeselskapet er lokalisert og varierer fra 0-14,1%.

 

Arbeidsgiveravgiften betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold. Hvor mye denne avgiften kommer på bestemmes ut fra hvor din bedrift er lokalisert. Kommunene er plassert i forskjellige soner som tilhører differensierte avgiftssatser. Hvilken næringsvirksomhet du bedriver spiller også en rolle for hva avgiften kommer på. Her er det nemlig en forskjell på det som klassifiseres som “Ordinære Næringer” og “Landbruk og fiske”. Satsene reguleres av Stortinget hvert år og oversikten ligger lett tilgjengelig på Skatteetaten sine nettsider.

 

Skatt

Et aksjeselskap er et eget skattesubjekt. I og med at det i tillegg er en egen juridisk enhet er selskapet selv ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Eiere av aksjeselskap vil kun måtte betale skatt av det det som tas ut i lønn eller annet utbytte fra bedriften.

 

Per dags dato må det skattes av overskuddet i inntektsåret i et aksjeselskap med 23%. Denne betales i to terminer det påfølgende året. Det kan besluttes å betale ut utbytte i et aksjeselskap. Utbytte til personlige aksjonærer beskattes med 30,59 % i inntektsåret 2018, mens utbytte til selskap som eier aksjer i et annet selskap (selskapsaksjonærer), er tilnærmet fritatt beskatning.

 

Dersom eiere og selskap opererer som en enhet kan den samlede skattesatsen i aksjeselskapet bli 46.55%. Foretaket kan opparbeide seg en kapital som beskattes 23% dersom det ikke deler ut utbytte.

 

Merverdiavgift

 

Som du kanskje allerede vet, er merverdiavgift (mva) en omsetningsavgift på varer og tjenester. I noen tilfeller vil du finne eksempler på varer og tjenester der merverdiavgiften er redusert eller at den ikke eksisterer i det hele tatt. Dersom et aksjeselskap har en omsetning på mer enn kr 50 000,- årlig er foretaket merverdiavgiftspliktig og må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.   


Kort oppsummert

I motsetning til et enkeltmannsforetak som er veldig rimelig å registrere og etablere, kreves det ytterligere kapital fra de som stifter et aksjeselskap.

Det første man må ta med i beregningen er registreringsavgift. Beløpet som blir belastet aksjeselskapet er et engangsbeløp og ikke noen ting man trenger å tenke på etter det er betalt. Sammen med registreringsavgift er aksjekapitalen på minimum kr 30 000,- avgjørende når et aksjeselskap skal etableres. Dersom selskapet ønsker å ta opp lån kan det være hensiktsmessig å ha tilgang til flere midler utover minimumsbeløpet, men dette er en vurdering hvert aksjeselskap kan gjøre individuelt.

Avgifter som alltid er verdt å ta med i beregningen når det komme til oppstart av et aksjeselskap er arbeidsgiveravgift, i likhet med skatt og merverdiavgift. Selv om arbeidsgiveravgiften ikke nødvendigvis er noe alle nyetablerte selskaper må fokusere på fra første dag i næringslivet, er det utvilsomt en faktor som må tas med i beregningen hvis man ønsker ansatte. Skatter og merverdiavgifter er på sin side en naturlig del av enhver virksomhet og noe man ikke kommer utenom. Det å ha oversikt over hvor mye aksjeselskapet kan tjene før det når en spesifikk skattesats er gunstig å være klar over etterhvert som virksomheten vokser.

Registrer Aksjeselskap
image
Malin Soderstrom  3107 visninger
senest oppdatert: 10/5/2018 9:08 AM
businessman11